Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Dostępność

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 323 w Warszawie im. Polskich Olimpijczyków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  4. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nowocień, pnowocien@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 459 40 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły przy ul. Ludwika Hirszfelda 11

  1. Sposób dojazdu

Wejście do budynku znajduje się za rondem kończącym jezdnię ul. Hirszfelda wychodzącą z ul. I. Gandhi 

Dojście piesze jest od ul. L. Hirszfelda, przejście dla pieszych od ul. L. Hirszfelda nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm

Najbliższa stacja metra Imielin znajduje się w odległości do ok. 700m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, pochylni i wind dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200m: Hospicjum Onkologiczne, 220m: Stryjeńskich oraz 470 m: Miklaszewskiego.

Przy szkole nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  1. Wejście do budynku i administracji szkoły

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na poziomie –1 (od strony szatni) i poziomie 0,5 (dyrekcja, administracja). Do obydwu wejść prowadzą schody stałe oraz platforma schodowa. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Przejście do szatni i korytarza jest przez wiatrołap. Sekretariat szkoły wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe i jest dostępny dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

W budynku nie ma wind, dostęp do pomieszczeń na poziomach 1, 2 oraz sali gimnastycznej z zapleczem na poziomie 0 wyłącznie schodami stałymi. Brak tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brajlowskich.

Budynek szkoły przy ul. E. Warchałowskiego 4

  1. Sposób dojazdu

Wejście do budynku znajduje się przy ul. E. Warchałowskiego.

Dojście piesze jest od ul. E. Warchałowskiego, przejścia dla pieszych od ul. E. Warchałowskiego i ul. Dereniowej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

Najbliższa stacja kolejowa Warszawa-Dawidy znajduje się w odległości do ok.4160 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą podjazdu.

Najbliższa stacja metra Imielin znajduje się w odległości do ok. 415m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, pochylni i wind dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystani autobusowe znajdują się w odległości 160m: Warchałowskiego, 200m: Braci Wagów oraz 380 m: Natolin Płn.

Przy szkole nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  1. Wejście do budynku i administracji szkoły

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na poziomie –1 (od strony szatni) i poziomie 0 (dyrekcja, administracja). Do obydwu wejść prowadzą schody stałe oraz pochylnie. Wejście jest wyposażone w drzwi półtoraskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Przejście do szatni i korytarza jest przez wiatrołap. Sekretariat szkoły wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe i jest dostępny dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

W budynku nie ma wind, dostęp do pomieszczeń na poziomie 1 oraz na poziomie 0 z poziomu –1 wyłącznie schodami stałymi.  Brak tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brailowskich.

Skip to content