Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

przez Szkołę Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków, 02-776 Warszawa, ul. Ludwika Hirszfelda 11 reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły 

realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO” 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków, 02-776 Warszawa, ul. L. Hirszfelda 11 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły (dalej: Administrator) 

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych? 

W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych. Oto jego dane kontaktowe: 

adres e-mail: iod.dbfounw@eduwarszawa.pl 

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. L. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa 

Skąd mamy dane osobowe? 

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów: 

a) rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej, 

b) współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków, 

c) zatrudniania osób placówce, 

d) współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki, 

e) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych

celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a)

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c)

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b)

Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a)

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi? 

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne. 

W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług. 

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych. 

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. 

a) prawo dostępu do danych, 

b) prawo sprostowania oraz usunięcia danych, 

c) prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

d) prawo do przenoszenia danych, 

e) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi właściwemu do spraw edukacji. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe ? 

Państwa dane przechowujemy: 

a) w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia, 

b) w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia, 

c) w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa, 

d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu. 

Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG? 

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem. 

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa? 

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. 

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów, w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji. 

Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody? 

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby. 

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 323 w Warszawie im. Polskich Olimpijczyków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  4. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nowocień, pnowocien@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 459 40 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły przy ul. Ludwika Hirszfelda 11

  1. Sposób dojazdu

Wejście do budynku znajduje się za rondem kończącym jezdnię ul. Hirszfelda wychodzącą z ul. I. Gandhi 

Dojście piesze jest od ul. L. Hirszfelda, przejście dla pieszych od ul. L. Hirszfelda nie posiada sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm

Najbliższa stacja metra Imielin znajduje się w odległości do ok. 700m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, pochylni i wind dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystani autobusowe znajdują się w odległości 200m: Hospicjum Onkologiczne, 220m: Stryjeńskich oraz 470 m: Miklaszewskiego.

Przy szkole nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  1. Wejście do budynku i administracji szkoły

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na poziomie –1 (od strony szatni) i poziomie 0,5 (dyrekcja, administracja). Do obydwu wejść prowadzą schody stałe oraz platforma schodowa. Wejście jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Przejście do szatni i korytarza jest przez wiatrołap. Sekretariat szkoły wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe i jest dostępny dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

W budynku nie ma wind, dostęp do pomieszczeń na poziomach 1, 2 oraz sali gimnastycznej z zapleczem na poziomie 0 wyłącznie schodami stałymi. Brak tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brajlowskich.

Budynek szkoły przy ul. E. Warchałowskiego 4

  1. Sposób dojazdu

Wejście do budynku znajduje się przy ul. E. Warchałowskiego.

Dojście piesze jest od ul. E. Warchałowskiego, przejścia dla pieszych od ul. E. Warchałowskiego i ul. Dereniowej nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

Najbliższa stacja kolejowa Warszawa-Dawidy znajduje się w odległości do ok.4160 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą podjazdu.

Najbliższa stacja metra Imielin znajduje się w odległości do ok. 415m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, pochylni i wind dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystani autobusowe znajdują się w odległości 160m: Warchałowskiego, 200m: Braci Wagów oraz 380 m: Natolin Płn.

Przy szkole nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

  1. Wejście do budynku i administracji szkoły

Wejście do szkoły jest oznakowane, znajduje się na poziomie –1 (od strony szatni) i poziomie 0 (dyrekcja, administracja). Do obydwu wejść prowadzą schody stałe oraz pochylnie. Wejście jest wyposażone w drzwi półtoraskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Przejście do szatni i korytarza jest przez wiatrołap. Sekretariat szkoły wyposażony jest w drzwi jednoskrzydłowe i jest dostępny dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).

W budynku nie ma wind, dostęp do pomieszczeń na poziomie 1 oraz na poziomie 0 z poziomu –1 wyłącznie schodami stałymi.  Brak tłumacza języka migowego oraz oznaczeń brailowskich.

 

Skip to content